باران تویی .... به خاک من بزن

حسی شبیه به حس باران دارم

هوای ابری ....

باد سرد

بارون ریز ریز....... و من یه گوشه ای بشینم و به اسمون نگاه کنم و در دلم

له له بزنم که لباس گرم بپوشم و بیرون بزنم

خیس بشم و باز برم این خیابون بی نهایت رو

وای که چقد دلم برای هوای ابری و سرد کرج تنگ شده

روزی فکر میکردی که دلت تنگ بشه برای کرجی که تکراری شده

چیزهای ساده و کوچیک... زمانی حتی بی اهمیت بعضی وقت ها

تو زندگی جدی میشن

/ 2 نظر / 11 بازدید
باران

باران تویی تو...که می تپی به نبض این رهایی...[قلب] چار تار گوش می دی[چشمک] سیبمخلصتممم[قلب]

باران

[زبان] ازاینجا که چیزی معلوم نیس[نیشخند]